produsentansvar - batterier

Serva har i løpet av 2018 sammen med MetallcoØstbøStena Recycling og Belmont Trading/U-Recycle etablert retursystem for det norske markedet. Gjennom disse benyttes blant annet gjenvinningsløsninger ved Boliden i Skellefteå og Karlskoga i Sverige samt andre europeiske løsninger. Serva fortsetter å utvikle returtilbudet til det beste for våre kunder og interessenter.

Vårt tilbud omfatter både blybatterier, industribatterier og portable batterier. Vi vil også vurdere løsninger for elbilbatterier. Kort sagt alle typer batterier. Sentrale fokusområder er innovasjon, service og samarbeid med aktører i verdikjeden, sikkerhet, miljø og kostnadseffektivitet.

Fra 24.06.2019 ble Serva av Miljødirektoratet godkjent som retursystem for batterier, og tilbyr denne tjenesten til produsenter og importører i samsvar med krav i Avfallsforskriften kapittel 3.

Ta gjerne kontakt med oss for å høre mer om dette!

Hvilke potensielle helse- og miljøeffekter har batterier?

Noen batterityper kan inneholde tungmetallene kvikksølvbly eller kadmium, som er blant de farligste miljøgiftene vi kjenner til. Disse stoffene er både akutt og kronisk giftige. Kvikksølv utgjør en trussel både for miljøet og menneskers helse. Bly kan gi fosterskader og kadmium kan være kreftfremkallende.

Tungmetallforbindelser er ikke nedbrytbare. Når de havner i naturen, vil de være skadelige i mange år. Planter og småorganismer i jord og vann tar dem opp, og de er giftige for planter og dyr også ved lave konsentrasjoner. Miljøgiftene går inn i næringskjeden, og på grunn av svært langsom utskillelse skjer en oppkonsentrering (kilde: miljostatus.no)

Den nyere generasjonen med Li-ion batterier kan selvantenne ved kortslutning eller ødeleggelse av batteriene, og har de siste årene medført til stor brannfare dersom disse ikke håndteres forsvarlig. Årlig er det flere branner og branntilløp i forbindelse med innsamling og gjenvinningsprosesser for avfall som igjen kan føre til ukontrollerte helse- og miljøeffekter.

Hvorfor kildesortere batterier?

Kildesortering er viktig for å gjenvinne stoffene i batteriene. Vi må sikre at miljøgifter ikke kommer på avveie, men kommer i kontrollerte kretsløp når de kasseres. For å være sikre samler vi inn alle batterier, både miljøskadelige som til eksempel inneholder bly, kadmium og kvikksølv, og batterier som ikke har miljøgifter som til eksempel alkaliske batterier. Alle batteriene inneholder materialer som kan benyttes om igjen i nye produkter. Batterier kan også ombrukes hele eller som komponenter.

Uansett om batterier ombrukes eller materialgjenvinnes er vi sikre på en ting. Behovet for jomfruelige materialer reduseres og vi sparer dermed vår moder jord.

Hvordan fungerer retursystem og levering av batterier?

Forhandlere som selger batterier har plikt til å ta imot alle batterier av samme type som de selv selger uten krav om kjøp av nye batterier. Dette gjelder både batterier med miljøgifter og helt vanlige batterier. Batterier kan også leveres gratis til mottak for farlig avfall og kommunale miljøstasjoner, se oversikt i sortere.no. Ingen batterier skal kastes i restavfallet.

Serva er et av 3 selskaper i Norge som har landsdekkende retursystem for batterier.  Retursystemene samlet sett sørger for at batterier blir samlet inn fra hele landet via forhandlere, kommunale miljøstasjoner og kunder.

Serva samler inn både små og store batterier og vil bygge ut sitt innsamlingssystem i takt med sine innsamlingsforpliktelser og tilbyr også for enkelte kunder kjøp av batterier ettersom flere av batterikvalitetene har en positiv markedsverdi. Innsamling foregår via de tradisjonelle «rød boksene», palleløsninger, ADR-godkjente fat mv. For tiden utvikler Serva et nytt konsept «Serva battery» som vil bestå av emballasje for små og store kunder og produseres etter løpende behov.

Hvordan bidrar Serva til gjenvinning og ombruk av kasserte batterier?

Serva skal etterstrebe i prioritert rekkefølge ombruk, materialgjenvinning, energigjenvinning og til sist deponi. Batteriutviklingen i markedet er formidabel, noe som også muliggjør et stort ettermarked for ombruk av flere batterikvaliteter mot flere segmenter. Serva søker og utvikler gamle og nye innovative samarbeidspartnere for å få til nettopp dette.

I dagens løsning håndteres blybatterier primært til smelteverket Boliden i Skellefteå. Her blir batteriene materialgjenvunnet med over 99%. Portable batterier (mindre batterier) havner i hovedsak til Belmont Trading og U-Recycle i Karlskoga. Se film fra SVT2 om hvordan dette foregår.

Hvilke forbud gjelder for produksjon av batterier?

Kjemikalier som regnes for å utgjøre en alvorlig trussel mot helse og miljø, settes på den norske prioritetslisten. Stoffene blir dermed omfattet av et nasjonalt mål om at bruk og utslipp av kjemikaliene skal kontinuerlig reduseres, med intensjon om å stanse utslippene innen 2020.

Det er strenge grenser for hvor høyt innholdet av miljøgifter kan være i vanlige engangs- og oppladbare batterier.
Batterier er regulert i produktforskriften og avfallsforskriften. Noen typer batterier er forbudt. Dette gjelder for eksempel kvikksølvbatterier og kvikksølvholdige sinkbatterier. Det er også forbud mot batterier med betydelige mengder kadmium, med visse unntak.

Knappcellebatterier lovlig bragt i omsetning før 1. oktober 2015 kan inneholde inntil 2 prosent kvikksølv, men fra denne datoen gjelder samme strenge grenseverdi for kvikksølv i knappcellebatterier som i andre batterier.
I bærbare batterier er det bare tillatt med svært lave nivåer av kadmium, med unntak av batterier til nødlys og alarmsystemer og medisinsk utstyr. Frem til 31. desember 2016 var også bærbart elektroverktøy unntatt fra kadmiumbegrensningene. Dette unntaket er imidlertid faset ut ettersom andre typer oppladbare batterier nå kan brukes i slikt utstyr, for eksempel metallhydridbatterier (NiMH) og litiumbatterier (kilde: miljostatus).

Hvilke krav gjelder for merking av batterier?

Alle batterier skal være merket med en overkrysset avfallsbeholder som viser at batteriene ikke skal kastes i restavfallet. Batterier med betydelige mengder av tungmetallene kvikksølv, kadmium eller bly skal også merkes med det kjemiske symbolet for det aktuelle metallet, henholdsvis Hg, Cd og Pb.

Det er også krav til kapasitetsmerking av bærbare oppladbare batterier og bilbatterier. (kilde: miljostatus.no)